Onze klanten beoordelen ons met een

4.1

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen van- en overeenkomsten met Koning Duurzaam (onderdeel van MJS Handelsonderneming, KvK 60418982) en/of haar rechtsopvolger, hierna te noemen Koning Duurzaam. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten van Koning Duurzaam met inbegrip van verstrekte adviezen en informatie.
 2. Deze voorwaarden gelden zowel binnen- als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Akkoordverklaring
: Het door de Klant te ondertekenen bewijs van aanvaarding van een Werkend Systeem.

Diensten: De door of namens Koning Duurzaam te verlenen diensten met betrekking tot de Installatie van zonne-energiesystemen en aanverwante producten op gebied van verduurzaming zoals nader omschreven in de Offerte of overeengekomen in een Overeenkomst. 

Elektromonteur: De Elektromonteur zal alleen de aansluiting van het systeem op de meterkast verzorgen en waar afgesproken het systeem controleren, dit zonder het object waarop de zonnepanelen zijn geïnstalleerd op te hoeven.

Installateur: Het installatieteam van Koning Duurzaam en/of het installatiebedrijf dat Koning Duurzaam inschakelt voor advies, aflevering en installatie van de Producten. Hieronder valt ook de Elektromonteur. 

Installatie: De werkzaamheden beschreven in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden

Klant: Iedere natuurlijk- of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van Koning Duurzaam, of op een andere manier met Koning Duurzaam een Overeenkomst sluit. 

Materialen: De voorwerpen en gereedschappen die de Installateur nodig heeft voor het installeren van de Producten. 

Offerte: De offerte die Koning Duurzaam aan de Klant uitbrengt voor de levering van Producten en/of Diensten. 

Onroerende zaak: Het gebouw – zoals het huis, de schuur of garage van de Klant – waarop de Producten worden gemonteerd of waar de meterkast zich bevindt. 

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Koning Duurzaam en de Klant voor de levering van Producten en/of Diensten. De Overeenkomst bestaat uit de overeengekomen Offerte, de daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Voorwaarden. 

Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Koning Duurzaam verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de Offerte en/of overeengekomen in de Overeenkomst. 

Producten: De zonnepanelen, net als alle andere componenten en materialen die benodigd zijn voor het samenstellen van een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer/optimizer, de technische installatie en de draagconstructie.

Roerende zaak: Iedere zaak die niet een onroerende zaak is. In de geest van deze overeenkomst kan worden gedacht aan een camper, caravan, boot etc.

Werkend Systeem: een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer/optimizer, de technische installatie en de draagconstructie, dat door de Installateur is opgeleverd en getest op de juiste werking.

 1. Als er een afwijking is tussen deze algemene voorwaarden en de Offerte of Overeenkomst, nadrukkelijk vermeldt in de desbetreffende Offerte of Overeenkomst, dan hebben de afspraken in de Offerte of Overeenkomst voorrang.

 


Artikel 2: Offerte, Overeenkomst en levering

2.1 Koning Duurzaam heeft het recht om de Offerte in te trekken of te wijziging tot aan het moment dat de Offerte door de klant is ondertekend, of de klant zijn akkoord op de offerte heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de Offerte door de Klant. Aanvaarding kan op twee manieren:  

 • a) Schriftelijk: door het ondertekenen van de Offerte; of
 • b) Online: door via de Website de Aanbetaling te doen. 


2.3 Koning Duurzaam spant zich in om de bestelde producten binnen acht (8) weken na de totstandkoming van de Overeenkomst te leveren. Als de installatie van de Producten is overeengekomen, zal Koning Duurzaam zich inspannen om binnen twaalf (12) weken na de totstandkoming van de Overeenkomst een afspraak te maken voor de installatie van de Producten. Deze termijn en overige in de Overeenkomst genoemde leverings- en installatietermijnen zijn indicatief en niet fataal. De installatieafspraak zal in overleg met de Installateur worden gemaakt. Onder andere weersomstandigheden die de veiligheid in gevaar brengen kunnen het vereisen om de gemaakte leverings- en/of installatieafspraken te verzetten.

2.4 Als een wijziging in de omstandigheden vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum eveneens aangepast. Hieronder wordt onder andere begrepen de niet-beschikbaarheid of latere beschikbaarheid van Producten.

2.5 Als er vertraging ontstaat in de levering en/of Installatie door omstandigheden die aan de Klant toegerekend kunnen worden, wordt de leverings- en/of installatietermijn steeds verlengd met de tijd van de vertraging. Hieronder valt onder andere het niet aanwezig zijn tijdens een afspraak. De hierdoor extra gemaakte kosten komen voor rekening van de Klant.

2.6 Koning Duurzaam zal in principe de Producten en Diensten leveren die met de Klant zijn overeengekomen. Als dit om praktische of commerciële redenen redelijkerwijs niet anders van Koning Duurzaam mag worden verwacht, heeft Koning Duurzaam te allen tijde het recht om andere, technisch gelijkwaardige, of nieuwere versies van de Producten te leveren.

2.7 Kleine afwijkingen in de (specificaties van) de geleverde Producten ten opzichte van wat er in de Offerte is opgenomen, leveren in principe geen grond tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.8 Mits de Installatie wordt gedaan door Koning Duurzaam of een bij haar aangesloten derden, gaat het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment van ondertekening van het Akkoordverklaring. 

2.9 Het installatiewerk wordt als opgeleverd:

 • a) hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de Klant van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de Klant heeft nagelaten het werk te aanvaarden of af te keuren;
 • b) hetzij wanneer de Klant de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbinden gevolg (oplevering) niet rechtvaardigt.

 


Artikel 3: Herroeping

3.1 Als er sprake is van een koop op afstand, of als de Overeenkomst is gesloten buiten de verkoopruimte, dan kan de klant gebruik maken van het wettelijk herroepingsrecht.

3.2 Het recht om de Overeenkomst te annuleren vervalt op het moment dat Koning Duurzaam, op verzoek van of in overleg met de Klant, aanvangt met de uitvoering van de Overeenkomst, bijvoorbeeld door het (laten) uitvoeren van installatiewerkzaamheden. 

 


Artikel 4: Prijs en betaling

4.1 Tenzij anders vermeld zijn alle door Koning Duurzaam genoemde prijzen en bedragen inclusief btw.

4.2 De Klant is aan Koning Duurzaam de Prijs verschuldigd zoals gespecificeerd in de Offerte. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals duidelijke onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Koning Duurzaam worden gecorrigeerd. 

4.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling in zijn geheel vooraf te zijn voldaan. Als hier van wordt afgeweken, dient de laatste betaling uiterlijk 14 dagen na oplevering te geschieden. Als de betaling niet of niet op tijd wordt gedaan, dan kan Koning Duurzaam het versturen van het bestelde opschorten en/of de installatieafspraak verzetten. 

4.4 Als een Klant enige betalingsverplichting niet (tijdig) nakomt, is de Klant – zonder dat ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Koning Duurzaam, onverminderd de overige haar toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen. Dit geldt vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag dat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

4.5 Als Koning Duurzaam na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen, is de Klant buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de Klant verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 40. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort.

4.6 De Klant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op. 

 


Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

5.1 Zolang de Klant niet al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen, blijven de geleverde en/of geïnstalleerde producten eigendom van Koning Duurzaam. De Klant zal in dat geval zorgen dat voor derden duidelijk is dat de eigendom van de Producten bij Koning Duurzaam berust. Onder derden wordt in ieder geval verstaan potentiele kopers van de onroerende- en/of roerende zaak, curatoren, beslagleggers en deurwaarders.

5.2 Zolang de eigendom van een Product niet op de Klant is overgegaan, mag deze het Product niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht met betrekking tot de Producten verlenen, behalve voor zover dit noodzakelijk is in verband met het verkrijgen van financiering voor de Producten, dan wel voor zover anders is overeengekomen. 

5.3 Zolang de eigendom van de aan de Klant geleverde en/of bij de Klant geïnstalleerde Producten aan Koning Duurzaam toekomt, moet de Klant dit aan de curator of beslag leggende deurwaarder mee te delen, als:

 • a) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of 
 • b) de Klant surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is ingediend; of 
 • c) ten aanzien van de Klant de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend; of 
 • d) Enig beslag op de goederen van de Klant wordt gelegd.


Als er sprake is van een van de voorgaande situaties, dan moet de Klant dit onmiddellijk schriftelijk aan Koning Duurzaam laten weten.

5.4 Zolang de eigendom van de geleverde en/of geïnstalleerde Producten aan Koning Duurzaam toekomt, is de Klant verplicht om Koning Duurzaam in te lichten als hij tot de verkoop van de onroerende- en/of roerende zaak waarop de geleverde en/of geïnstalleerde Producten zich bevindt overgaat.

5.5 De Klant is verplicht de Producten met de nodige zorgvuldigheid en als een goed huisvader te beheren.

5.6 Koning Duurzaam heeft het recht om de geleverde Producten terug te halen als de Klant, na ingebrekestelling door Koning Duurzaam, in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Dit onverminderd de overige aan Koning Duurzaam toekomende rechten. De Klant verleent Koning Duurzaam toestemming om de Producten zo nodig te verwijderen en terug te halen. De Klant zal Koning Duurzaam daartoe alle gelegenheid verschaffen. Deze toestemming ziet ook op de situatie waarin natrekking van de Producten heeft of kan hebben plaatsgevonden. Verwijdering van de Producten komt voor rekening van de Klant. Bij verwijdering van de Producten is Koning Duurzaam niet gehouden de voor het Product aangebrachte leidingen, appendages e.d. te verwijderen.


Artikel 6: Installatie

6.1 De Klant kan er voor kiezen om zelf de producten te installeren, Koning Duurzaam zal dan alleen de Producten leveren. De Klant kan er ook voor kiezen om de levering van de Producten en de gehele installatie door Koning Duurzaam of een aangesloten derden te laten uitvoeren. De Installateur kan voorafgaand aan de Installatie de plaats waar de werkzaamheden plaatsvinden (laten) inspecteren.

6.2 Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert de Installateur standaard de volgende werkzaamheden uit: 

 • a) plaatsen benodigde steigers, veiligheidsmaatregelen e.d.;
 • b) verticaal transport van alle producten en materialen naar het dak;
 • c) monteren draagconstructies;
 • d) monteren Zonnepanelen;
 • e) monteren Omvormer in de Onroerende- en/of roerende zaak; in sommige gevallen is het technisch noodzakelijk de Omvormer op een zichtbare plaats te monteren;
 • f) aansluiten van de Zonnepanelen op de Omvormer; 
 • g) zo nodig aanbrengen van een extra elektrische groep in de meterkast; 
 • h) aansluiten Omvormer op de laagspanningsinstallatie via de meest eenvoudige weg; als de klant een ander tracé wil, geldt dat als meerwerk in de zin van artikel 6.3; 
 • i) eventueel installeren van een optimizer;
 • j) eventueel installeren/aanbrengen van een batterij, accu, laadpaal en aanverwante Producten.
 • k) beproeven van de volledige werking van de Producten samen met de Klant; 
 • l) afvoeren van het afval.

 

6.3 Tenzij in de Offerte ook andere werkzaamheden zijn opgenomen, voert de Elektromonteur standaard de volgende werkzaamheden uit: 

 • a) het aansluiten van de zonnepanelen op de omvormer;
 • b) het aansluiten van de omvormer op de meterkast;

 

6.4 Alle overige door de Klant gewenste wijzigingen en toevoegingen aan de Diensten gelden als meerwerk. Meerwerk kan gedaan worden tegen een tarief van € 75,00 per uur exclusief benodigde onderdelen en Producten. Op voorhand wordt er met Koning Duurzaam overlegd of e.a. als meerwerk bestempeld dient te worden.

6.5 De Klant zorgt voor eigen rekening en risico dat: 

 • a) het personeel van de Installateur toegang verkrijgt en de werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, als Koning Duurzaam dan wel de Installateur dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren. 
 • b) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport. 
 • c) mocht sub b niet mogelijk zijn, dat er vervoer vanaf de laatst bereikbare plaats tot aan de woning aanwezig zal zijn.
 • d) de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage. 
 • e) dat tijdig de nodige bouwkundige, mechanische en elektrische voorzieningen worden getroffen, dat aansluitpunten evenals elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van Koning Duurzaam dan wel de Installateur gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen, die nodig zijn in verband met de installatie van de Producten. 
 • f) passende maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade aan andere goederen en van letsel aan personen die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de uit te voeren werkzaamheden. 
 • g) er geen asbest aanwezig is op de plaats waar de Producten worden geplaatst. Als blijkt dat er toch asbest aanwezig is, wordt de installatie stopgezet. In dat geval kan de Klant de Overeenkomst ontbinden, tegen vergoeding van de door Koning Duurzaam reeds gemaakte kosten. Als de Klant de Overeenkomst niet ontbindt, zal Koning Duurzaam de installatie (pas) weer hervatten als het asbest is verwijderd. De door Koning Duurzaam gemaakte kosten in verband met het afbreken van de installatie komen voor rekening van de Klant. 
 • h) voor zover van toepassing, Koning Duurzaam tijdig kan beschikken over de voor de installatie benodigde goedkeuringen en vergunningen, evenals over de door de Klant in het kader van de uitvoering van de installatie te verschaffen gegevens. 

 

6.6 Eventuele hulp vanuit Koning Duurzaam of haar vertegenwoordigers of Installateurs voor het voldoen aan de verplichtingen uit het vorige lid wordt aan de Klant doorberekend tegen een tarief van € 75,00 per uur.

6.7 De Klant dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren (voorbereidende) werkzaamheden en/of levering, die niet tot de installatiewerkzaamheden behoren, zodanig en op tijd worden uitgevoerd dat de uitvoering van de werkzaamheden door Koning Duurzaam, c.q. de Installateur, geen vertraging ondervindt. 

6.8 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat de benodigde constructie en draagkracht daarvan aanwezig is. De Klant is aansprakelijk tegenover Koning Duurzaam voor alle schade en kosten die Koning Duurzaam mocht lijden als gevolg van gebreken aan of onvoldoende draagkracht van die constructie.

6.9 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat er geen bouwvergunning voor het plaatsen van de Producten vereist is of, als dat wel is vereist, de bouwvergunning is verkregen. Als blijkt dat de vereiste bouwvergunning wordt geweigerd, is de Klant aansprakelijk tegenover Koning Duurzaam voor alle schade en kosten die Koning Duurzaam daardoor mocht lijden.

6.10 Tenzij anders is overeengekomen, zal de klant op eigen initiatief voor aanvaarding van het aanbod ervoor zorgen dat zij zeker weet dat de Algemene Plaatselijke Verordening het plaatsen van Zonnepanelen op enige wijze verbiedt of inperkt. Als blijkt dat de Algemene Plaatselijke Verordening dit wel verbiedt of inperkt, dan is de Klant aansprakelijk tegenover Koning Duurzaam voor alle schade en kosten die Koning Duurzaam daardoor mocht lijden.

6.11 De Klant garandeert dat hij eigenaar is van de Onroerende- en/of roerende zaak, of dat hij toestemming voor de Installatie heeft van de verhuurder, vereniging van eigenaren of andere relevante rechthebbende. 

6.12 Als het de Klant niet mogelijk is (bijvoorbeeld als gevolg van het niet aanwezig zijn van een toereikende dakconstructie, of door het weigeren van een bouwvergunning) de Overeenkomst na te komen, dan is de Klant aan Koning Duurzaam een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd ter hoogte van het volledige overeengekomen bedrag.

6.13 De Klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door: 

 • a) onjuistheden in de opgegeven informatie en/of opgedragen werkzaamheden; 
 • b) onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijzen; 
 • c) gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door Klant ter beschikking worden gesteld; 
 • d) gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan de installatiewerkzaamheden worden verricht. 

 

6.14 Koning Duurzaam spant zich in om de installatie tijdig uit te (doen) voeren. Koning Duurzaam is niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade als zij er niet in slaagt de installatie tijdig uit te (doen) voeren. 

6.15 De Installateur verricht geen aanvullende werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot, hak-, metsel, timmer-, schilder- en stukadoorswerk. 

6.16 Meer- en minderwerk, dat wil zeggen door de Klant gewenste toevoegingen aan, respectievelijk verminderingen van, het overeengekomen werk, kan in de vorm van een debet- of creditnota separaat met de Klant worden verrekend. 

 


Artikel 7: Onvoorziene omstandigheden

7.1 Als er onvoorziene omstandigheden zich voordoen, dan meldt de Installateur of Elektromonteur dat zo snel mogelijk aan de Klant. Tenzij voor zover de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist, onderbreekt hij zijn werkzaamheden voor zover de onvoorziene omstandigheden dat nodig maakt.

7.2 Eventuele extra kosten die in verband met de onvoorziene omstandigheid zijn gemaakt, zullen door de klant worden vergoed.

7.3 Als de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen de partijen in gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

 


Artikel 8: Garanties

8.1 Koning Duurzaam staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde Producten. Dat houdt in dat als er tekortkomingen blijken in constructie, materiaal of afwerking tijdens de garantietermijn en als er op tijd is gereclameerd, of kosteloos zal herstellen of opnieuw leveren, of de betreffende zaak zal crediteren. De keuze is aan Koning Duurzaam, maar zal in overleg met de Klant gebeuren. Herstel of nieuwe levering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland, België en Luxemburg.

8.2 Koning Duurzaam heeft het recht om de rechten uit de garanties die zij verkrijgt van haar toeleveranciers, over te dragen aan de Klant. 

8.3 Bij aanspraken op garantie dient de originele factuur te worden overlegd. 

8.4 Onverminderd wat erin de wet is bepaald, leidt reparatie of vervanging van de Producten niet tot verlenging van de geldende garantietermijn; de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing. 

8.5 Als de klant de Installatie niet door Koning Duurzaam of door haar ingeschakelde derden laat uitvoeren, dan moet de klant uiterlijk waarneembare tekortkomingen binnen zes (6) weken na levering reclameren. In andere gevallen binnen 24 uur na leveren. Dit op straffe van verlies op elke aansprakelijkheid tegenover Koning Duurzaam.

8.6 Reclames ten aanzien van overige tekortkomingen dienen plaats te vinden binnen 2 maanden na het blijken daarvan. Dit op straffe van verlies van elke aanspraak tegenover Koning Duurzaam.

8.7 Het recht van de Klant op garantie vervalt, als: 

 • a) de door Koning Duurzaam of toeleveranciers verstrekte gebruikersinstructies met betrekking tot het gebruik of onderhoud van de Producten niet exact zijn opgevolgd; 
 • b)   de Producten onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming; 
 • c)   de Klant of niet door Koning Duurzaam ingeschakelde derden zonder toestemming van Koning Duurzaam aan de Producten werkzaamheden hebben verricht; 
 • d)   de Klant enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen tegenover Koning Duurzaam niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
 • e) gebreken aan de installatie niet binnen bekwame tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur of elektromonteur zijn gemeld; 
 • f) gedurende de garantietermijn geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud nodig heeft.

 

8.8 Uitgesloten van garantie zijn: 

 • a)   Schade door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en ander van buiten komend onheil; 
 • b)   Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Koning Duurzaam; 
 • c)   Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest; 
 • d)   Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstromen, zandstormen e.d.; e. Schade die is ontstaan als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.; 
 • e)   Schade die is ontstaan aan of door materialen die bij de installatie op uitdrukkelijk voorschrift van de Klant zijn toegepast, terwijl de Installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden. 
 • f)   Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder- of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Producten. 

 

8.9 Na de garantieperiode is Koning Duurzaam niet meer aansprakelijk op basis van de contractuele garantie. Vorderingsrechten van de Klant uit hoofde van de contractuele garantie verjaren uiterlijk na verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering. 

 


Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van Koning Duurzaam tegenover de Klant voor directe schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove schuld, is, per gebeurtenis of samenhangende serie van gebeurtenissen, beperkt tot het bedrag van Prijs die de Klant aan Koning Duurzaam betaalde. 

9.2 Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Koning Duurzaam of door haar ingeschakelde derden, is Koning Duurzaam nooit gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding. Tenzij er sprake is van opzet van Koning Duurzaam zelf, is aansprakelijkheid van Koning Duurzaam voor gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten.

9.3 In alle gevallen waarin Koning Duurzaam gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Producten en/of Diensten waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt.

9.4 Koning Duurzaam aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de Klant voor schade als gevolg van de omstandigheden genoemd in artikel 8.8.

9.5 De Klant vrijwaart Koning Duurzaam tegen eventuele aanspraken van derden waaronder begrepen de eigenaar van het pand, verband houdende met de installatie, de werking en de aanwezigheid van de Producten. 

9.6 Koning Duurzaam is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect het gevolg is van het handelen van de installateur of Elektromonteur. De Klant dient in dat geval de installateur of Elektromonteur aansprakelijk te stellen

9.7 Koning Duurzaam is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant of een derde oploopt als de Klant ervoor kiest om zelf de installatie te doen of daar zelf een derde voor in te huren.

 


Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op alle geleverde Producten waaronder begrepen de Offerte, ontwerpen, handleidingen, documentatie, rapporten, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten berusten bij Koning Duurzaam, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

 


Artikel 11: Geheimhouding

11.1 Alle buiten de website door Koning Duurzaam uitgebrachte offertes zijn strikt persoonlijk en mogen niet gepubliceerd worden.

11.2 Op het moment de geheimhouding wordt geschonden is een direct opeisbare boete van 500 euro per dag direct opeisbaar met daarboven op de eventuele schade die de 500 euro per dag te boven gaat.

 


Artikel 12: Overmacht

12.1 Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Koning Duurzaam kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, of de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

 


Artikel 13: Beëindiging en ontbinding

13.1 Koning Duurzaam heeft het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, door middel van een schriftelijke verklaring, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd alle andere haar wettelijk of contractueel toekomende rechten, als:

 • a) de Klant één van zijn verplichtingen tegenover Koning Duurzaam niet nakomt; of 
 • b) de Klant in staat van faillissement wordt verklaard; of 
 • c) de Klant surséance van betaling is verleend; of 
 • d) ten aanzien van de Klant de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

 


Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Koning Duurzaam is onderworpen aan het Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.